องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

ได้ที่ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/hzg5l9

ในที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายบรรพชิต นรดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

 

หมวดหมู่รอง

ข้อมูลพื้นฐาน