• นายวีระศักดิ์ ดาวเรือง นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

  นายวีระศักดิ์ ดาวเรือง นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

  0931649503
  • นางเพ็ญนภา พันธ์กิ่งทิพย์  นักทรัพยากรบุคคล

   นางเพ็ญนภา พันธ์กิ่งทิพย์ นักทรัพยากรบุคคล

   0883458103
   • นายวิชชากร วรรณทอง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    นายวิชชากร วรรณทอง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    090033617
    • นางสาวกฤษณา นามวิชา  ผู้ช่วยนิติกร

     นางสาวกฤษณา นามวิชา ผู้ช่วยนิติกร

     0827555994
     • นางสาวมาลีวรรณ สระสิงห์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

      นางสาวมาลีวรรณ สระสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

      0936139402
      • นายวิชัย อินทร์เจริญ  ภารโรง

       นายวิชัย อินทร์เจริญ ภารโรง

       0910626850
       • นายปสิทฐิโชค อำไพ  พนักงานดับเพลิง

        นายปสิทฐิโชค อำไพ พนักงานดับเพลิง

        0823765879
        • นายณรงค์ชัย ศิริจันดา  พนักงานดับเพลิง

         นายณรงค์ชัย ศิริจันดา พนักงานดับเพลิง

         0941467307
  • นายอัจฉริยะ ศิริจันดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   นายอัจฉริยะ ศิริจันดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   0828797839
   • นางแววดาว สุระสิงห์  เจ้าพนักงานธุรการ

    นางแววดาว สุระสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ

    0988313432
    • นายสราวุธ นิ่มฟัก  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

     นายสราวุธ นิ่มฟัก ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

     0924500180
     • นายอภิรมย์ ตังจิว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

      นายอภิรมย์ ตังจิว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

      0838598712
      • นายสมชัย แสงสันต์  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

       นายสมชัย แสงสันต์ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

       0610263639
       • นายเกียรติก้อง ป้องศร  พนักงานดับเพลิง

        นายเกียรติก้อง ป้องศร พนักงานดับเพลิง

        0653202820
        • นายวันนา สุภเลิศ  ยาม

         นายวันนา สุภเลิศ ยาม

         0824876281
  • นายวีระศักดิ์ ดาวเรือง  นักพัฒนาชุมชน

   นายวีระศักดิ์ ดาวเรือง นักพัฒนาชุมชน

   0931649503
   • นายปฐวี สุภาพ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    นายปฐวี สุภาพ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    0967959012
    • นายศรานันท์ จันทร์เกษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

     นายศรานันท์ จันทร์เกษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

     0993592736
     • นายทวีชัย แสงใส  พนักงานขับรถยนต์

      นายทวีชัย แสงใส พนักงานขับรถยนต์

      0934641211
      • นายก้องเพ็ชร มุขธรรม พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

       นายก้องเพ็ชร มุขธรรม พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

       0945974528
       • นายธวัชชัย บัวศรี  พนักงานดับเพลิง

        นายธวัชชัย บัวศรี พนักงานดับเพลิง

        0618245427
        • นางวราพร พลับเพลิง  คนงานทั่วไป

         นางวราพร พลับเพลิง คนงานทั่วไป

         0628920496
  • นางสาวรัติภรณ์ พิมพ์มาศ  นักจัดการงานทั่วไป

   นางสาวรัติภรณ์ พิมพ์มาศ นักจัดการงานทั่วไป

   0848355411
   • นางสาวศิริยาภรณ์ บึงมุม  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

    นางสาวศิริยาภรณ์ บึงมุม ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

    0929734877
    • นายสันติ สุรนารถ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     นายสันติ สุรนารถ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     0801542499
     • นายอลงกรณ์ ป้องศร  พนักงานขับรถยนต์

      นายอลงกรณ์ ป้องศร พนักงานขับรถยนต์

      0824487762
      • นายภูเบศร์ ผลบุญ พนักงานดับเพลิง

       นายภูเบศร์ ผลบุญ พนักงานดับเพลิง

       0803640658
       • นายระนอง กาลพฤกษ์  พนักงานดับเพลิง

        นายระนอง กาลพฤกษ์ พนักงานดับเพลิง

        0855717296
        • นางสุภาพร พึ่งภพ  คนงานทั่วไป

         นางสุภาพร พึ่งภพ คนงานทั่วไป

         0952801276

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน