ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี  เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งองคืการบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่รอง

ข้อมูลพื้นฐาน