องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "รุ่งระวีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสบาย/สนามกี่ฬา อบต.รุ่งระวี

หมวดหมู่รอง

ข้อมูลพื้นฐาน