องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี จัดทำคู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน