ข้อมูลพื้นฐาน

นายบรรพชิต นรดิษฐ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

เบอร์โทรศัพท์ 0985925499

นายสุริเยศร์ สุระโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

Facebook Fan Page อบต. รุ่งระวี