ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกพืชผักสมุนไพรเพิ่มแหล่งที่มาทางอาหาร ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องส่งเสริมทางด้านโภชนาการอาหาร ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

96f86362-cec3-4a9c-93aa-fee22e787138
e677e06c-53dc-4cac-8a66-c570b9822d12
31be3de6-5765-41b2-9be1-8b63d6fae5c3
3f41087c-3e88-4383-b2be-c92f934636c1
997cd3b3-16b5-4cce-af10-7329dd0534c1
4446882c-30c6-42db-b827-f95038ae964b
4fc4d5b2-cc7f-4972-b142-f738faf198dd
60223250-2d73-4981-a492-2edadd82b6e7
796dc79c-e374-486b-9c68-7e2735b00111
96f86362-cec3-4a9c-93aa-fee22e787138
e677e06c-53dc-4cac-8a66-c570b9822d12
31be3de6-5765-41b2-9be1-8b63d6fae5c3
3f41087c-3e88-4383-b2be-c92f934636c1
997cd3b3-16b5-4cce-af10-7329dd0534c1
4446882c-30c6-42db-b827-f95038ae964b
4fc4d5b2-cc7f-4972-b142-f738faf198dd
60223250-2d73-4981-a492-2edadd82b6e7
796dc79c-e374-486b-9c68-7e2735b00111

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน