เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นายองอาจ อุระดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี และคณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงานโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนไชยงาม หมู่ที่ 11 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขุขันธ์ุ เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนไชยงาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดศรีสะเกษ มาหมาดๆๆ   ครับ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวีดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "รุ่งระวีสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2558 โดยท่านองอาจ อุระดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

หมวดหมู่รอง

ข้อมูลพื้นฐาน