ประวัติความเป็นมา

                  เดิมตำบลรุ่งระวีขึ้นกับตำบลน้ำเกลี้ยง และเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงได้แยกตััวเป็นตำบลรุ่งระวี

...

ประวัติความเป็นมา

                เดิมตำบลรุ่งระวีขึ้นกับตำบลน้ำเกลี้ยง และเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงได้แยกตััวเป็นตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง

...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

...

วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อม ชุมชนน่าอยู่ ประชากรมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการแบบบูรณาการ

พันธกิจ (mission )

               

...

สภาพทั่วไป

            ที่ตั้ง 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

...

เกี่ยวกับหน่วยงาน